Home arrow Waardering
Waardering E-mail

De waarde van een onderneming wordt meestal als startpunt van de onderhandelingen genomen. Koper en verkoper kunnen echter geheel verschillende zienswijzen hebben ten aanzien van de toekomstverwachtingen en dus van de waarde. Waarde is een subjectief begrip.

De prijs komt tot stand in de onderhandelingen waarbij ook de overige voorwaarden en bepalingen een rol spelen. Andere aspecten die van invloed zijn op de prijs zijn de relatie tussen koper en verkoper, of er één of meerdere gegadigden zijn, wat de fiscale structuur van de transactie is, de financiële positie van de koper en diens strategische belang bij de acquisitie.

De rol van Erasmus Corporate Finance is de partijen tot elkaar te brengen en de verschillen te overbruggen. Onderhandelingsvaardigheid, daadkracht en creativiteit zijn daarbij onder meer onze inbreng.

Essentieel is dat wij reeds een uitgebreid onderzoek hebben uitgevoerd naar de structurele winstgevendheid van de onderneming, de marktpositie en de toekomstperspectieven. De waardebepalende factoren worden geïnventariseerd. Verder zullen wij de mogelijkheden tot synergie (het 1+1 = 3 effect) met de potentiële kopers inschatten en analyseren.

De waarde van een onderneming kan vanuit diverse waarderingsmethodieken worden berekend. De belangrijkste waarderingsmethodiek is de discounted cash flow methode (DCF-methode). Deze methode komt erop neer dat de toekomstige cash flows teruggerekend worden naar de waarde van vandaag. Hiertoe dienen er adequate prognoses opgesteld te worden. Gebruikelijk is om ook verschillende scenario’s door te rekenen.

Naast de DCF-methode zijn er diverse andere waarderingsmethoden zoals:

 • (Verbeterde) rentabiliteitswaarde methode
 • Waardering op grond van vergelijkbare transacties (multiple methode)
 • Intrinsieke waarde methode


Waarderingsproces
Hieronder geven wij een overzicht van de stappen die wij nemen gedurende het proces van de waardering van een onderneming.

 1. Informatie verzamelen.
  Jaarrapporten, begrotingen, managementinformatie, marktinformatie, branche-informatie, etc.
 2. Interview management.
  Toelichting cijfers (normalisaties?), onderbouwing prognoses, concurrentie analyse, swot-analyse.
 3. Analyse cijfers en andere informatie.
  Historie, huidige stand van zaken, toekomstverwachtingen, value drivers, onderscheidend vermogen.
 4. Waardering.
  Uitwerken van de diverse waarderingsmethodes. Vaststellen cost of capital, free cash flow, vermogensverhoudingen, investeringsplannen, werkkapitaal behoefte.
 5. Rapportage.
  Opstellen rapport, presentatie en aanbevelingen.

Meer weten over de waarde van uw onderneming?